Forskning

Sertralin används för behandling av olika sjukdomstillstånd. Forskning har skett på sertralins olika användningsområden, här presenteras en översikt.

Sertralin och depression

Enligt en meta-analys av 12 antidepressiva läkemedel av den nya generationen så fungerar sertralin och escitalopram bäst när det handlar om effektivitet och acceptans för behandling av depression hos vuxna i den akuta fasen. En meta-analys gjord av Cochrane visar att sertralin fungerar bättre för behandling av depression än fluoxetin (Prozac/Fontex) med ca 1,4 gånger högre sannolikhet för respons samtidigt som läkemedlet tolereras bättre.

Sertralin och paniksyndrom

I fyra stora dubbelblinda studier, har sertralin visat sig vara överlägset som behandling jämfört med placebo. Sertralin minskade frekvensen av panikattacker med 80% (jämfört med 45% för placebo), minskade den generella ångesten och resulterade i en förbättring av livskvalitet. Sertralin var lika effektivt för kvinnor som för män och för patienter med eller utan agorafobi (torgskräck). Jämfört med andra läkemedel fungerar sertralin lika bra för behandling av paniksyndrom som paroxetin och som alprazolam som är vanlig för denna behandling.

Sertralin och tvångssyndrom

Sertralin har visat sig vara effektivt för behandling av tvångssyndrom hos vuxna och barn i flera studier (see for example Journal of Clinical Psychopharmacology, Psychopharmacology Bulletin and Archives of General Psychiatry). Det är också accepterat att det krävs högre doser av sertralin för behandling av tvångssyndrom jämfört med behandling av depression och andra ångestsyndrom. Rekommendation är att starta på halva maxdosen i minst två månader och sedan successivt öka dosen om responsen är otillfredsställande. Studier visar att patienter som inte visat några som helst förbättringar vid maxdosen (200 mg) inte har fått några förbättringar med högre dos, medan patienter som fått vissa förbättringar men inte fullt ut vid 200 mg har fått förbättringar när dosen ökats upp till max 400 mg, medan frekvensen av biverkningarna inte påverkades.

Sertralin och social fobi

I en placebo-kontrollerad studie på patienter med social fobi med sertralin har förbättringar skett långsamt och skiljt sig från placebo först vid sex veckor och ökat till 12 veckor. Den största förbättringen av livskvalitet skedde hos de som hade en mer allvarlig form av sjukdomen. Data från två placebo-kontrollerade studier visar också att sertralin vid sidan av att förbättra de psykologiska besvären av social fobi också förbättrar vissa fysiska symptom nämligen rodnad och hjärtklappning, medan skakningar och svettningar inte förbättrades.

Sertralin och posttraumatiskt stressyndrom

Placebo-kontrollerade studier av sertralin för behandling av posttraumatiskt stressyndrom har visat att sertralin ger större förbättringar än placebo, för en studie rapporterades 60%  av testpatienterna mycket bättre eller väldigt mycket bättre jämfört med 38% för placebo, i en annan studie var siffrorna 53% jämfört med 32%. En studie med längre behandlingstid, 24 veckor jämfört med 12 veckor, visade att den längre tiden gav större förbättringar, liksom att hälften av de som inte svarat på behandlingen under de första 12 veckorna förbättrades under de andra 12 veckorna, för de patienter som hade allvarligast symptom tog det längre tid att svara på behandlingen. Jämfört med andra läkemedel har sertralin visat sig lika effektivt som venlafaxin, citalopram och nefazodon.