Biverkningar

Sertralin Biverkningar

Den här sidan ger en överblick över sertralin biverkningar. Här finns de vanligaste och allvarligaste biverkningarna. Här finns även information för gravida och ammande.

För att se en lista över biverkningarna på samma sätt som de syns i bipacksedeln, klicka här: Lista över sertralin biverkningar.

Sertralin biverkningar jämfört med andra SSRI-preparat

Sertralins biverkningar är samma som biverkningar för andra SSRI-preparat. De vanligaste biverkningarna av sertralin är diarré, illamående, sömnlöshet, muntorrhet, utebliven utlösning, sömnighet och yrsel. Se lista över sertralin biverkningar. Dock är sertralins effekt på kognitionen mild jämfört med många andra antidepressiva läkemedel.

Självmordsrisk                         

Liksom för andra antidepressiva läkemedel kan användande av sertralin för depression möjligen associeras med ett förhöjt självmordsbeteende. På grund av hur sällsynt detta är så är det svårt att fastställa huruvida det verkligen förhåller sig så. Det är viktigt att vara observant på detta, speciellt när man börjar ta sertralin, eftersom den fulla effekten av läkemedlet kan dröja ett par veckor.

Rastlöshet/akatisi

Akatisi eller stark rastlöshet (en inre spänning och oförmåga att vara stilla) har observerats hos en viss del av de som tar läkemedlet. Akatisi börjar snart efter att behandling med sertralin har påbörjats eller att dosen har höjts, och försvinner normalt efter en tid då dosen sänks eller behandlingen avbryts.

Det finns en risk att läkare förväxlar akatisi med ångest och ökar dosen av sertralin vilket ytterligare förvärrar patientens tillstånd. På grund av det ökade obehaget för patienten och att det kan föreligga en ökad risk för självmord är det viktigt att sjukvårdspersonal liksom patient och anhöriga är uppmärksamma på detta.

Sertralin vid graviditet och amning

Studier har visat att gravida kvinnor som tar sertralin ger upphov till att substansen återfinns även i fostrets blod. Att använda sertralin under den första trimestern (de första tre månaderna av graviditeten) ökar förekomsten av fosterskador, dock är risken liten.

Ammande kvinnor som tar sertralin har sertralin även i bröstmjölken, dock får barnet inga mätbara mängder sertralin i sitt blod, och heller inga noterbara effekter på serotonin-nivåerna.

Sertralin viktökning

Användade av sertralin har visat sig ge ytterst svag viktökning (i snitt 1 kg), och ytterst få (4,5%)  har fått en viktuppgång av sertralin som ligger på mer än några kg (detta har endast drabbat kvinnor).

Sertralins effekt på sexuell förmåga

Sertralin liksom andra SSRI-läkemedel kan påverka den sexuella förmågan, bl.a. kan känslan av sexuell upphetsning minska liksom att det kan vara svårt att få orgasm. Detta drabbar både kvinnor och män. Dock kan det ökade välbefinnandet som sertralin ger upphov till öka sexlusten och den sexuella tillfredsställelsen, vilket motverkar de negativa biverkningarna.

Andras erfarenheter

Läs om andras erfarenheter av sertralin. Där finns också möjlighet att själv lämna kommentarer om egna erfarenheter av läkemedlet. Kolla in sidan Dina erfarenheter.

Kontraindikationer och lista över sertralin biverkningar

Det är viktigt att beakta vissa saker innan man tar sertralin, se mer under kontraindikationer, och för en full förteckning över vanliga och mindre vanliga sertralin biverkningar se listade biverkningar.

Lämna en kommentar