Kontraindikationer sertralin

Innan man tar sertralin bör man beakta vissa saker.

Alkohol bör undvikas när man behandlas med Sertralin.

Undvika sertralin

Det finns särskilda fall när man ska undvika att ta sertralin:

 • Om man är allergisk (överkänslig) mot sertalin eller något av de andra ämnena i läkemedlet
 • Om man tar eller har tagit läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (t.ex. selegilin, moklobemid) eller läkemedel som liknar MAO-hämmare (t.ex. linezolid); när man slutar ta MAO-hämmare behöver man vänta minst 2 veckor innan man kan börja ta sertralin, och när man slutar ta sertralin behöver man vänta minst 1 vecka innan man kan börja ta MAO-hämmare.
 • Om man tar ett läkemedel som heter pimozid (ett läkemedel mot psykiska sjukdomar)

Försiktighet med sertralin        

På grund av de biverkningar som sertralin kan ge upphov till är det viktigt att läkaren känner till om patienten har eller har haft någon av nedanstående besvär. Detta för att kunna vara särskilt observant på hur läkemedlet påverkar patienten.

 • Serotonergt syndrom. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som sertralin. (Symtomen på serotonergt syndrom beskrivs i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”). Läkaren har berättat för dig om du har haft detta tidigare.
 • Lågt natriumvärde i blodet, eftersom detta kan inträffa när man behandlas med Sertralin . Notera att vissa läkemedel mot högt blodtryck också kan förändra natriumnivåerna i blodet, samt om man är äldre, kan man löpa högre risk att få låga natriumvärden i blodet.
 • Leversjukdom. Läkaren kan bedöma att patienten bör ha en lägredos av Sertralin .
 • Diabetes. Blodsockernivåerna kan påverkas avSertralin  och diabetesmedicinen kan behöva anpassas.
 • Epilepsi eller om man tidigare har haft kramper. Om man får ett krampanfall, kontakta läkare omedelbart.
 • Sjukdom med mani och depression (bipolär sjukdom) eller schizofreni. Om man har en manisk period, kontakta läkare omedelbart.
 • Självmordstankar (se nedan ”Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv”)
 • Blödningar, eller man har tagit läkemedel som tunnar ut blodet (t.ex. acetylsalicylsyra eller warfarin) eller som kan öka risken för blödning.
 • Om man får elbehandling s.k. elektrokonvulsiv behandling (ECT).

Intag av andra läkemedel

Att använda något av följande läkemedel medan man behandlas med sertralin kan ge allvarliga biverkningar:

 • monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som moklobemid (mot depression) och selegilin (mot Parkinsons sjukdom) samt antibiotikumet linezolid. Ta inte sertralin tillsammans med MAO-hämmare.
 • pimozid (mot psykiska sjukdomar).  Ta inte sertralin tillsammans med pimozid.

Det är viktigt att läkaren känner till om patienten tar något av följande läkemedel:

 • Naturläkemedel som innehåller johannesört(Hypericum perforatum).
 • Produkter som innehåller aminosyran tryptofan
 • Läkemedel mot svår värk (t.ex. tramadol)
 • Läkemedel mot migrän (t.ex. sumatriptan)
 • Blodförtunnande läkemedel (warfarin)
 • Läkemedel mot smärta/ledinflammation (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), t.ex.ibuprofen, acetylsalicylsyra)
 • Lugnande medel (diazepam)
 • Diuretika (urindrivande medel)
 • Läkemedel mot epilepsi (fenytoin)
 • Läkemedel mot diabetes (tolbutamid)
 • Läkemedel mot stark magsyra och magsår (cimetidin)
 • Läkemedel mot mani och depression (litium)
 • Andra läkemedel mot depression (t.ex. amitriptylin, nortriptylin)
 • Läkemedel mot schizofreni och andra psykiska sjukdomar (t.ex. perfenazin, levomepromazin och olanzapin).

Graviditet och amning

Sertralin kan ge upphov till fosterskador, därför bör sertralin bara ges till gravida kvinnor om det kan anses att nyttan för kvinnan överväger riskerna för fostret. Det är viktigt att barnmorska och läkare känner till att kvinnan tar sertralin, särskilt som det kan öka risken för persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Tillståndet visar sig genom att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut, och uppkommer vanligen inom 24 timmar från det att barnet är fött.

Kvinnor i fertil ålder som tar sertralin bör använda preventivmedel för att undvika graviditet under behandlingen.

Sertralin utsöndras i bröstmjölken, därför bör sertralin bara ges till ammande kvinnor om det kan anses att nyttan för kvinnan överväger eventuella risker för barnet.

Användning hos barn och ungdomar

Sertralin kan användas för barn och ungdomar för behandling av tvångssyndrom, och ska normalt inte användas av barn och ungdomar i övrigt. Det är större risk för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet hos personer under 18 år. Om läkare anser det lämpligt kan sertralin trots detta skriva ut till patienter under 18 år även för andra tillstånd än tvångssyndrom. Det är då viktigt att vara uppmärksam på ovanstående symptom.