Posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett ångestsyndrom som uppstått på grund av en svår händelse som resulterat i ett psykologiskt trauma. En sådan händelse kan t.ex. vara av livshotande art för en själv eller någon annan, eller ett hot mot den fysiska, sexuella eller psykologiska integriteten och som överstiger den egna förmågan att hantera (coping).

Symptom

Vanliga symptom för posttraumatiskt stressyndrom är att man återupplever den traumatiska händelsen och skräckkänslorna man kände då t.ex. genom flashbacks, återkommande mardrömmar eller att man reagerar strarkt på något som påminner om händelsen.

Man har också ett undvikande eller känslomässigt avstängt beteende genom t.ex. att man undviker upplevelser, platser eller personer som påminner om händelsen, att man har förträngt delar eller hela upplevelsen, eller att man har sämre förmåga att känna vissa känslor.

Man har också varaktiga symptom (mer än en månad) på att man är i ett uppjagat tillstånd, t.ex. svårt att somna, svårt att hantera ilska, eller koncentrationssvårigheter.

Behandling

Genom kognitiv beteendeterapi, KBT, en form av psykoterapi, lär sig individer att identifiera tankar som ger upphov till rädsla eller ångest och ersätta dem med mindre negativa tankar. Detta har visat sig vara en effektiv behandlingsform för posttraumatiskt stressyndrom.

EMDR, eye movement desensitization and reprocessing är en behandlingsform som är särskilt inriktad på posttraumatiskt stressyndrom. Genom att återberätta händelsen samtidigt som man fäster blicken på terapeutens fingrar som rör sig fram och tillbaka så tänker man sig att stimuleringen av vänster och höger hjärnhalva underlättar hjärnans bearbetning av händelsen.

Medicinering genom SSRI-läkemedel är också en effektiv behandlingsform, exempel på antidepressiva läkemedel som rekommenderas för PTSD är sertralin och paroxetin.