Social fobi

Social fobi är ett ångestsyndrom eller en ångeststörning, en psykisk störning som har ångest som huvudorsak eller huvudsymptom. Det finns specifik och generell social fobi, där den specifika är kopplad till vissa situationer medan den generella ger upphov till ångest i närvaro av andra människor.

Orsak

Det finns olika teorier kring orsaken till social fobi, och den exakta orsaken är ännu inte klarlagd. Studier visar att genetiska faktorer kan spela roll tillsammans med miljöpåverkan. Tidigare negativa sociala erfarenheter kan också trigga social fobi. Kulturella faktorer som samhällets syn på vikten av andras åsikter/synpunkter kan spela in utifrån tanken om att bli socialt accepterad. Det kan också finnas uppfattningar eller ”sanningar” om den egna personen som är negativa, t.ex. ”om jag visar mitt sanna jag blir jag inte accepterad” som kan vara en grund.

Symptom

Känslor av fruktan som är kopplade till hur man uppfattas av andra. Detta gör att man undviker sociala situationer och att man är ”handikappad” i sociala situationer. Vanliga fysiska symptom som följer av social fobi är överdriven rodnad, svettning, skakning, hjärtklappning, illamående, och stamning tillsammans med snabbt tal. Panikattacker kan förekomma vid stark rädsla eller obehag. En del som lider av social fobi använder alkohol eller andra droger för att minska obehaget i sociala situationer, detta kan gälla särskilt om man är odiagnosticerad, och kan leda till alkoholism eller beroende.

Behandling

Psykoterapi och då framförallt kognitiv beteendeterapi, KBT, har visat sig vara effektivt i behandling av social fobi. Den kognitiva delen av KBT handlar om att hjälpa patienten att ifrågasätta sina tankar om att andra människor granskar och värderar dem så starkt, medan beteende-delen handlar om att ändra sitt reaktionsmönster genom att gradvis utsätta sig för situationer som tidigare varit ångestladdade och att lära sig tekniker för att hantera rädslan.

Behandling av social fobi sker också med läkemedel och då är SSRI-läkemedel det man förespråkar, som t.ex. sertralin.