Paniksyndrom

Paniksyndrom är ett ångestsyndrom eller en ångeststörning, en psykisk störning som har ångest som huvudorsak eller huvudsymptom. Paniksyndrom ger upphov till allvarliga panikattacker, dessa kan vara oväntade eller plötsliga, eller vara situationsberoende. Dessutom känner man ofta oro för nästa panikattack, då dessa kan vara svåra att förutse.

Orsak

Det finns ingen ensam orsak till paniksyndrom, flera faktorer tros spela in. Ärftlighet är en sådan faktor, en annan är psykologiska faktorer som t.ex. negativa livshändelser, en stressig miljö eller tankar som förstärker normala kroppsreaktioner. Också personer som tar på sig stort ansvar har en tendens att lida av panikattacker, liksom personer som lider av post-traumatiskt stressyndrom.

Första attacken kan triggas av fysisk sjukdom, stress eller särskild medicinering. Överkonsumption av stimulantia som koffein kan också orsaka panikattacker och många SSRI-läkemedel har en stimulerande bieffekt vilket när man börjar kan ge upphov till panikattacker hos annars friska individer som behandlas för depression. Det finns också en koppling mellan droganvändning och paniksyndrom.

Symptom

En panikattack innebär att man känner stark ångest, vilket ofta varar i ca 10 minuter, men kan vara kortare, ca 1-5 minuter eller pågå under längre tid som 20 minuter eller tills medicinering sker. Attacker kan också komma och gå under timmar och intensiteten och symptomen variera under denna tid.

Vanliga symptom omfattar hjärtklappning, svettning, yrsel, andnöd, skakning, okontrollerbar skräck och hyperventilation. Andra symptom är svettningar, tryck över bröstet eller bröstsmärtor, illamående, domningar eller stickningar och overklighetskänslor.

Behandling

Psykoterapi och då framförallt kognitiv beteendeterapi, KBT, har visat sig vara effektivt i behandling av social fobi (70-90 % har blivit panikfria). KBT hjälper patienten att omstrukturera sin tankeprocess och sina ångestladdade tankar kring en händelse som resulterar i panik. Panikfokuserad psykodynamisk terapi är också en effektiv behandlingsform.

Behandling av paniksyndrom sker också med läkemedel och då är SSRI-läkemedel det man förespråkar, som t.ex. sertralin. Även om dessa läkemedel är anti-depressiva så har de även en lugnande effekt som minskar ångesten.

 Läs vidare om tvångssyndrom.

 Klicka här för att fortsätta läsa om forskning på sertralin.